Přehled témat


 

Veškerá témata je možné realizovat formou Kurzů nebo Workshopů. Konkrétní rozsah a obsahová náplň je vždy přizpůsobena potřebám zadavatele a stávající úrovni znalostí a dovedností účastníků.

 

  • KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

 

Verbální komunikace Techniky řeči Neverbální komunikace Aktivní naslouchání
Dotazovací techniky NLP techniky Styly ovlivňování/přesvědčování Vedení efektivního jednání
Vyjednávání Zvládání konfliktů Vedení přijímacích pohovorů

Spolupráce v týmu

Prezentační dovednosti Jak říci NE Poskytování a přijímání zpětné vazby Komunikace po telefonu

  • MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 

Zásady efektivního vedení Motivace a hodnocení Budování a vedení týmu Situační vedení
Delegování Koučování Vedení a rozvoj podřízených Time management / Plánování
Vedení porad MBO Analýza SWOT Systemický přístup

  • OSOBNOSTNÍ DOVEDNOSTI

 

Sebepoznání a seberozvoj Osobní image Sebeorganizace / Time manag. Typologie osobnosti
Asertivní chování a jednání Pozitivní myšlení Kreativita a řešení problémů MBTI
Zvládání stresové zátěže      

  • OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

 

Prodejní dovednosti Jednání s klienty Služby orientované na zákazníka SPIN metoda
Typologie zákazníků Obchodní telefonáty Využití NLP při prodeji Řešení obtížných situací
Řešení stížností Vyjednávání se zákazníky a obchodními partnery Efektivní přesvědčování